Onderzoek

Het moet wel kloppen!

Consistentie tussen wat  gezegd, gepland, verwacht en gedaan wordt is blijkbaar moeilijk te realiseren. Plannen die soms ver van de werkelijkheid afstaan en niet aansluiten bij de verwachtingen van leidingevenden of medewerkers. Onderzoek waar de structuur en het resultaat afwijken van de probleemstelling en de verwachtingen van de opdrachtgever. Het zijn maar enkele voorbeelden. En hoeveel mensen zeggen X te willen, maar Y te doen?. Deze inconsistenties leiden tot onduidelijkheid, conflicten en verminderd vertrouwen. Met de volgende voorbeelden van instrumenten en werkwijzen kan een productieve organisatie en sfeer worden gerealiseerd.

Onderzoek en analyse

Gut-feeling of onderzoek; waarom niet allebei! Onderzoek is nodig om u intuïtie te bevestigen, ideeën te onderbouwen en anderen daarvan te kunnen overtuigen, zodat er vertrouwen ontstaat. Hoe gestructureerder en systematischer dat wordt uitgevoerd, des te korter en krachtiger het kan worden.

Nuchter verstand én onderzoek zorgen ervoor dat u wél innoveert naar wat u klant nodig heeft, uw informatiesystemen goed inricht en de haalbaarheid van uw doelstellingen kent. Goed onderzoek leidt tot het juiste antwoord of de beste innovatie. Ik help u graag dit op te zetten, uit te voeren of de consistentie ervan te bewaken.

Audits en Quick Scans

Procesverbetering is een continu proces, dat af en toe verstoord wordt of een impuls krijgt door een audit of een quick scan. Audits kunnen opgelegd zijn of uit eigen kwaliteitsbewustzijn voortkomen. Iedere audit richt zich op het vinden van inconsistenties tussen plan en werkelijkheid. Daarbij wordt altijd gecheckt hoe u PDCA-cyclus werkt, waaruit blijkt of u leert van uw fouten.

Helaas leidt al het ge-audit in Nederland tot een overdaad aan administratie en inspanning. Dat hoeft niet!  Ik maak uw organisatie audit-proof en ga graag met u na hoe u efficiënt aan alle eisen kunt voldoen, op z’n minst aan die van uzelf. We richten de processen en uw informatiesysteem zo in, dat ze iedere audit kunnen weerstaan.

Gedrags- en functie-analyse

Welk gedrag past bij welke functie en vice versa?  Vul voor iedere functie of werkomgeving een gewenst gedragsprofiel in. Laat iedere medewerker een persoonlijk gedragsprofiel maken en met een druk op de knop is duidelijk of de juiste medewerker op de juiste plaats zit; zelfs of de medewerker nu anders doet dan bij hem/haar past. De inconsistenties worden meteen duidelijk.
Dit proces leidt tot een expliciete overeenstemming bij medewerkers en leidinggevenden over het gewenste gedrag in de functie of rol.
Er zijn diverse instrumenten op de markt om dit te bereiken. Ik werk graag met de profielen van TSI of MDI. Binnen 15 minuten per persoon ligt er een gedragsprofiel met een validiteit van 90%; minstens zo goed als een psychologische test.
De kwaliteit wordt bepaald door de voorbereiding en wat met het resultaat wordt gedaan. Dat leer ik u graag.

Wat willen klanten, managers en medewerkers écht!

In innovatie-, marketing-, business-, team- of loopbaanplannen – zelfs in psychologisch onderzoek-staat zelden wat mensen écht willen. Ze beschrijven meestal wat mensen op dat moment van zichzelf weten en voelen, wat beperkt is door opvoeding, aangepast gedrag en onbewuste angsten. Eigenlijk wordt alleen de buitenkant “gemeten”.

Pas als je anders doorvraagt, onderzoekt wat iemand daadwerkelijk doet/laat zien en (in)consistenties vaststelt tussen zeggen en doen, ontstaan de ingangen die leiden tot de echte “needs and wants”.

Alleen die zijn zinvol als fundament voor de klantinformatie die u vastlegt in CRM-systemen en als fundament voor persoonlijke of organisatiebrede ontwikkelingsplannen (lees ook: “Verbinden”).